Bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 6                               1                       1                       1 1               1                 1   00
01 6   1                                 1                                         1                               1 1 1   01
02 5             1                       1             1                                                 1   1             02
03 15             1 1     1 1                         1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1         03
04 10     1                     1           1       1                         1       1 1 1         1             1         04
05 7                     2             1       1                 1         1                           1                   05
06 16                         1 1 2         2                     1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1 06
07 18 1       1 1 2 1                   1 1 1                         1                   1   1 2   1   1 1             1   07
08 14 1       1           1   1 1       2             1                 2                             1       1 2           08
09 9   1       1                       1                   1                 1           1           1       1       1     09
10 11     1             1 1       1       1           1       1                   1             2                         1 10
11 18   2   1                     1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         1             1       11
12 6   1     1               1                                                               1             1           1   12
13 10     1   1       1         1 1                 1                     2                             1 1                 13
14 12 1                   1                       1       1 2 1   1                   1                 1         1       1 14
15 12     1                                 1 1   1               1     1             1   2         1     1     1           15
16 10 2         1                                     1   2           1       1             1                       1       16
17 9                 1         2                                   1           1                     1           2     1   17
18 14             1                             1   2       2               1     1     1       1 1           1       1   1 18
19 9   1 1 1                                                               1 1 1         1             1       1           19
20 12           1 1     1             1             1             1     1                           1   1 1     1 1         20
21 9                                     1                 1   1     1                 1   1       1           1 1         21
22 9   1   1         1             1                         2                           1       1                   1     22
23 5                                                 1   1                             1       2                           23
24 10         1 1                 1   1               1           1               1     1                     1           1 24
25 9           1   1             1 1                         1 1           1                 1 1                           25
26 12                   1     1       1   1       1           1               1                 1 1             1     1 1   26
27 13                 1 1 1   1     1   1                 1   1                           1   1     1             2         27
28 12       1       1   1       1     2               1               1         1                       1           1     1 28
29 15             2   1 1                     2   1         1                     1         2   1 2         1               29
30 15   1   2     1       1       1                   1   1           1     1         1   1       1         1             1 30
31 10     1     1   1                       1 1   1             1         1                                 1             1 31
32 11                   2                         1   1 1 1                   1 1     1                   1               1 32
33 16 2 1 1                 1                 1           1 1       1           1       1       1   1 1               1 1   33
34 10     1                 1         1   1             1           1           1 1                       1     1           34
35 12     1     1                   1 1   1 1 1       1 1           1                                 1     1               35
36 13               1         1                 1         1     2         1         1     1   2     2                       36
37 12                                   1 2   1           1                       1 1 1   1 1               1 1             37
38 6       1   1         2         1                           1                                                           38
39 9               1             1 1                                   1     1       1       1             1           1   39
40 5                         1                                         1       1                   1                 1     40
41 9         1               1 1           1             1       1   1             1                                     1 41
42 12                   1             1 1                       1   1               1                   2 1   1           2 42
43 9       1   1       1             1     1                             1       2             1                           43
44 10     1   1           1           1                       1           1                 1 1     1         1             44
45 11 1               2     1                       1   1           1   1             1                       1           1 45
46 10             1               1               1 1 1             1   1                                     1 1   1       46
47 7                 2             1   1                       1                       1                   1               47
48 9   1       1                           1         1           1         1             1               1             1   48
49 11                                       1   1   2     1       1     1               1   1                     1     1   49
50 7         1                                                           1           1 1     1           1 1               50
51 7       1   1                   1               1   1       1                         1                                 51
52 8 1           1 1       1                   1 1                                               1           1             52
53 15 1                         1               2 1 1     1     1   1         1 1                               1   1 1 1   53
54 12             1                               1         1     1 1 3                     1   1       1 1                 54
55 10   2                 1         1                                           1   1 1 1   1                   1           55
56 10       1   1   1                                                 1               1           2   1         1 1         56
57 7                     1     1 1   1   1           1         1                                                           57
58 14         2   1 1 2                       1             1 1                 1   1     1       1       1                 58
59 5 1                     1                   2                             1                                             59
60 12             1 1         1       2           1           1                           1           1       1 1       1   60
61 11       1     1           2 1             1               1             1                                   1       1 1 61
62 8         1                         1           1                       1           1       1       1                 1 62
63 9                           1 1 1     1       1             1         1       1                                 1       63
64 14     1   1             1 1                           1               1       1   2       1     1   1         1   1     64
65 9           1                   1                             1         1       1       1   1         1             1   65
66 7                 1   1                           2 1                                         1                 1       66
67 9       1           1     1 1       1                         1           1   1         1                               67
68 14   1 1                 1       1   1   3           1         1           2         1                   1               68
69 12                 1     1   1                 1     1           1     1       1           1   2         1               69
70 11 1     1             1           1 1       1 1       1       1         1 1                                             70
71 13                 1       1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1               1             71
72 11                 1     1 1 1                       1       1     1         1       1   1     1                         72
73 15                     1                         1   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1     73
74 10         1                       1       1               1 1         1 2           1                 1                 74
75 15 1       1     1               1 1   1 1   1   1                                       1     1   1 1           1 1     75
76 8                       1           1                                         1 1       1                       1 2     76
77 7                                   1       1       1                       1       1                         1   1     77
78 14         1     1               1   1         1 1                 1   1       1         1         1 1       1   1       78
79 12               1                       1 1     1         1 1                   1 1           1       1       1   1     79
80 8               1   1   1       1             1         1                                             1   1             80
81 12   1   1                                 1       1             1   1 2 1           1             1     1               81
82 9 1       1 1       1                 1     1                                                   1       1     1         82
83 8     1             1             1         1                 1         1                                 1 1           83
84 10   1                                     1   1                 1           1   1                         1   2 1       84
85 14                         1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1       1           2       85
86 13                   1                                   1         2 3             1       1                     1   1 2 86
87 6         1             1   2         1                         1                                                       87
88 15 1   1       1     1 1     1 1           1                               1     1         1 1           1         1 1   88
89 11     1 1               1                 1               1 1         1           1             2               1       89
90 13                       2     1       1           1                 1     1 2   2         1       1                     90
91 7           1                 1           1 1       1     1                       1                                     91
92 14   1   1   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1                           2                   92
93 11   1 1                   1   1                               1 1         1         1       1     1             1       93
94 10   1 1 1           1               1                     1         1                     2               1             94
95 12           1   1         1     1               1 1 1       1     1         1           1                 1             95
96 9     1       1     1                               1                     2 1                 1               1         96
97 9 1     1 1     1                                     1 1                                       2       1               97
98 13 2           1   1     1           1       1       1           1                                       2   1         1 98
99 12                 2     1             1 1       1             1     1                                   1         1 2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Thể thao Trò chơi poker sòng bạc Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker Game poker Baccarat casino Baccarat Lô đề Game bài Number game